Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP w Przasnyszu - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP w Przasnyszu

Szanowna Pani/Szanowny Pan

W związku z wejściem w życie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) dalej ,,RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu:

adres: ul. Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz.

 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu sprawuje inspektor ochrony danych:

adres:  ul. Świerkowa 5, 06-300 Przasnysz,

e-mail: iod.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl.

Piotr Obrębski

+48 477 04 82 15

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu.

W KPP w Przasnyszu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

- celach przetwarzania,

- podstawach prawnych przetwarzania,

- osobach, których dane są przetwarzane,

- odbiorcach danych,

- okresach przechowywania,

Zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KPP w Przasnyszu.

 

4. Odbiory danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych,

- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie. 

Metryczka

Data publikacji : 08.06.2018
Data modyfikacji : 05.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Błaszczak Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Rykowski
do góry