rekrut - Program "Rekrut" - Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program "Rekrut"

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do programu "Rekrut":

 • co najmniej wykształcenie średnie,
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekarany,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak przystąpić do programu "Rekrut" - postępowanie kwalifikacyjne:

 • Ogłoszenie Komendanta Głównego Policji - rozpoczyna procedurę rekrutacji. W ogłoszeniu Komendant podaje terminy przyjęcia do służby w Policji,
 • Złożenie wymaganych dokumentów (link do informatora dla kandydatów/wymagane dokumenty),
 • Ocena złożonych dokumentów, procedurę kwalifikacyjną prowadzą komórki ds. doboru w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji.
 • Rozmowa wstępna - poinformowanie kandydata o przebiegu procedury, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.
 • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w dokumentach.
 • Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy o społeczeństwie.
 • Test sprawności fizycznej - zaliczenie następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1.45 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość.
 • Test psychologiczny MultiSelect - bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji.
 • Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby.
 • Wywiad zorganizowany - ocenia umiejętność formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentację kandydata oraz motywację do służby w Policji.
 • Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Procedura rekrutacji do programu "Rekrut" dla osób, które po ukończeniu programu "Kadet" nie pozostały w służbie w Policji (do 3 lat od chwili ukończenia programu "Kadet"):

 • Złożenie wymaganych dokumentów.
 • Ocena złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu.
 • Rozmowa wstępna.
 • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.
 • Ocena sprawności fizycznej kandydata.
 • Test psychologiczny MultiSelect określający predyspozycje intelektualne
  i osobowościowe kandydata do służby.
 • Postępowanie sprawdzające.
 • Wywiad zorganizowany mający na celu, w szczególności, ocenę umiejętności formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentacji kandydata oraz motywacji kandydata do służby.
 • Ustalenie przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby.


Program "Rekrut" zapewnia:

  • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego
  • gwarancję stałych warunków pracy
  • ciekawą pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • różnorodny system szkoleń
  • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie)
  • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy)
  • po 15 latach służby nabycie praw emerytalnych

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO DLA POLICJANTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE "REKRUT"

Program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów biorących udział w programie "Rekrut" kompleksowo przygotowuje policjanta (teoretycznie i praktycznie)  do wykonywania zadań służbowych  na poziomie podstawowym w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo - interwencyjnych i oddziałach prewencji Policji. Na szkolenie zawodowe podstawowe kierowani są policjanci, którzy przeszli pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do Policji, w tym wykazali się wiedzą między innymi z zakresu: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy o Policji oraz złożyli ślubowanie policyjne, a także odbyli w jednostkach macierzystych Policji szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i posiadają "Poświadczenie Bezpieczeństwa",upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "Poufne". Szkolenie odbywa się w systemie stacjonarnym w jednej z pięciu jednostek szkoleniowych Policji i trwa 146 dni. Program szkolenia kończy  się egzaminem końcowym. Absolwent szkolenia, po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, otrzymuje świadectwo z wpisanym ogólnym wynikiem nauki oraz ocenę z egzaminu końcowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych Po ukończeniu szkolenia absolwent jest uprawniony  do posługiwania się pałką służbową (zwykłą, szturmową, wielofunkcyjną  i teleskopową), do obsługi urządzeń łączności radiowej bezprzewodowej w Policji oraz używania broni maszynowej "PM" i broni gładkolufowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Policjant po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia i wiedzy zawodowej może kontynuować karierę zawodową na stanowiskach kierowniczych. W ramach doskonalenia zawodowego nabywa, aktualizuje, rozszerza oraz pogłębia wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przy wykonywaniu przez niego zadań i czynności służbowych, a także uzyskuje dodatkowe uprawnienia, w tym uprawnia instruktorskie. Doskonalenie policjantów organizowane jest jako:

 1. doskonalenie centralne, realizowane przez szkoły policyjne i WSPol w formie kursów specjalistycznych i innych przedsięwzięć;
 2. doskonalenie lokalne, realizowane przez jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne tych jednostek w formie innych przedsięwzięć. Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji oraz komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji mogą prowadzić kursy specjalistyczne jako doskonalenie lokalne;
 3. doskonalenie zewnętrzne, realizowane przez podmioty pozapolicyjne.

Osoby deklarujące odbycie zastępczej służby wojskowej w Policji, po przejściu procedury kwalifikacyjnej przyjmowane są do służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji. Służba kandydacka trwa 12 miesięcy, z czego 51 dni to szkolenie zawodowe podstawowe, przygotowujące do wykonywania zadań dla oddziałów prewencji.

Dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką, zdali egzaminy końcowe i wyrażają chęć pozostania w Policji, prowadzi się przez okres 77 dni, uzupełniającą część szkolenia podstawowego.

Ponadto wszyscy policjanci, niezależnie od stanowiska i stażu służby, w zakresie odpowiednim do zajmowanego stanowiska uczestniczą w seminariach, konferencjach, warsztatach oraz samokształceniu.

Program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów biorących udział w programie "Rekrut

 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu 

 

ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji
w 2021 roku na terenie województwa mazowieckiego

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2021 roku:  

 

 • 23 lutego
 • 20 kwietnia
 • 13 lipca
 • 15 września
 • 03 listopada
 • 30 grudnia

          

w następujących jednostkach:

 

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

 

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

 

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

 

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek w godz. 9 00 - 18 00 oraz w środę i czwartek, w godz. 9 00 - 13 00
(tel. 047 701 31 20, 047 701 31 19, 047 701
20 15, 047 701 22 53, 047 701 20 63)

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    

 

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

1

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

2

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny               

3

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

2

Prawo jazdy kategorii „B”

3

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
na poziomie biegłości B2

5

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego
co najmniej na poziomie biegłości B2

6

Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

7

Prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona w lp. 2

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu (www.mazowiecka.policja.gov.pl)

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.).

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

 

 

                                                               KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

                                                 z siedzibą w RADOMIU

 

                                                       nadinsp. Michał Ledzion

 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu 

 

ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2021 roku:  

 

 • 23 lutego
 • 20 kwietnia
 • 13 lipca
 • 15 września
 • 03 listopada
 • 30 grudnia

          

w następujących jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

 

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

 

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

 

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE w  Komendzie  Miejskiej / Powiatowej  Policji  lub  w  Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek w godz. 9 00 - 18 00 oraz w środę i czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 47 701 31 20, 47 701 31 19, 47 701 20 15, 47 701 20 63, 47 701 20 04)

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
  z siedzibą w Radomiu
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego - oryginał do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów

 

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

1

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

2

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny               

3

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie,
w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji,
dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone
do szkolnego zestawu programów nauczania)

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

2

Prawo jazdy kategorii „B”

3

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
na poziomie biegłości B2

5

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego
co najmniej na poziomie biegłości B2

6

Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

7

Prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona w lp. 2

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu (www.mazowiecka.policja.gov.pl)

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.).

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

 

                                                               KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

                                                 z siedzibą w RADOMIU

 

                                                       nadinsp. Michał Ledzion

 

 

Metryczka

Data publikacji : 17.12.2008
Data modyfikacji : 10.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Fabrykiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Fabrykiewicz KPP Przasnysz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Błaszczak
do góry